You are currently viewing ሁለትሽ አማራ በቀን እያለቀ አማራ ክልል ተኝቶ የሚያድር ወጣት ማየቴ  ያሳዝነኛል- የነጻነት ታጋዩ ስንታየሁ ቸኮል ከ ዓባይ ጋር https://youtu.be/8aCPads7yaw

ሁለትሽ አማራ በቀን እያለቀ አማራ ክልል ተኝቶ የሚያድር ወጣት ማየቴ ያሳዝነኛል- የነጻነት ታጋዩ ስንታየሁ ቸኮል ከ ዓባይ ጋር https://youtu.be/8aCPads7yaw

ሁለትሽ አማራ በቀን እያለቀ አማራ ክልል ተኝቶ የሚያድር ወጣት ማየቴ ያሳዝነኛል- የነጻነት ታጋዩ ስንታየሁ ቸኮል ከ ዓባይ ጋር https://youtu.be/8aCPads7yaw

Source: Link to the Post

Leave a Reply