You are currently viewing ‹ህወሃት እኔ ያስታጠኩት ጦር የለኝም› ለምን አለ? የአልፋሽጋን መሬት ለሱዳን የሰጠ መንግስት የአማራን መሬት ይመልሳል ተብሎ አይጠበቅም!- የጋሻ ዕይታዎች https://youtu.be/iIwj…

‹ህወሃት እኔ ያስታጠኩት ጦር የለኝም› ለምን አለ? የአልፋሽጋን መሬት ለሱዳን የሰጠ መንግስት የአማራን መሬት ይመልሳል ተብሎ አይጠበቅም!- የጋሻ ዕይታዎች https://youtu.be/iIwj…

‹ህወሃት እኔ ያስታጠኩት ጦር የለኝም› ለምን አለ? የአልፋሽጋን መሬት ለሱዳን የሰጠ መንግስት የአማራን መሬት ይመልሳል ተብሎ አይጠበቅም!- የጋሻ ዕይታዎች https://youtu.be/iIwjzE4_BVU

Source: Link to the Post

Leave a Reply