You are currently viewing ህገ ወጡ የኬሚሴ  ተሿሚ ቡድን ኮምበልቻ መግባቱ ተረጋገጠ !  ኮምቦልቻ' የቤተክርስትያኗን የድረሱልኝ ጥሪ ደውል ደውላለች🖤

ህገ ወጡ የኬሚሴ ተሿሚ ቡድን ኮምበልቻ መግባቱ ተረጋገጠ ! ኮምቦልቻ' የቤተክርስትያኗን የድረሱልኝ ጥሪ ደውል ደውላለች🖤

ህገ ወጡ የኬሚሴ ተሿሚ ቡድን ኮምበልቻ መግባቱ ተረጋገጠ ! ኮምቦልቻ’ የቤተክርስትያኗን የድረሱልኝ ጥሪ ደውል ደውላለች🖤

Source: Link to the Post

Leave a Reply