You are currently viewing #ህገ ወጡ የኬሚሴ  ተሿሚ ቡድን ኮምበልቻ ከገባ በኋላ በኦርቶዶክስ አማኝ ወጣቶች ብርቱ ፍተሻ በሄሊኮፕተር ወደ አ.አ ሊያመልጥ መቻሉን የአሻራ ምንጮች ከኮምቦልቻ ገልፀዋል።

#ህገ ወጡ የኬሚሴ ተሿሚ ቡድን ኮምበልቻ ከገባ በኋላ በኦርቶዶክስ አማኝ ወጣቶች ብርቱ ፍተሻ በሄሊኮፕተር ወደ አ.አ ሊያመልጥ መቻሉን የአሻራ ምንጮች ከኮምቦልቻ ገልፀዋል።

#ህገ ወጡ የኬሚሴ ተሿሚ ቡድን ኮምበልቻ ከገባ በኋላ በኦርቶዶክስ አማኝ ወጣቶች ብርቱ ፍተሻ በሄሊኮፕተር ወደ አ.አ ሊያመልጥ መቻሉን የአሻራ ምንጮች ከኮምቦልቻ ገልፀዋል።

Source: Link to the Post

Leave a Reply