You are currently viewing ለወገን ደራሽ ወገን ነው!! ለወለጋ አማሮች ድጋፍ ማሰባሰቢያ ቴሌቶን ዝግጅት የቀረበ ጥሪ ቀን፥ ነገ እሁድ ታህሳስ 12 2022  አዘጋጅ፥ የወለጋ አማሮች ማህበር  ከጋሻ አማራ ጋር በመተባበ…

ለወገን ደራሽ ወገን ነው!! ለወለጋ አማሮች ድጋፍ ማሰባሰቢያ ቴሌቶን ዝግጅት የቀረበ ጥሪ ቀን፥ ነገ እሁድ ታህሳስ 12 2022 አዘጋጅ፥ የወለጋ አማሮች ማህበር ከጋሻ አማራ ጋር በመተባበ…

ለወገን ደራሽ ወገን ነው!! ለወለጋ አማሮች ድጋፍ ማሰባሰቢያ ቴሌቶን ዝግጅት የቀረበ ጥሪ ቀን፥ ነገ እሁድ ታህሳስ 12 2022 አዘጋጅ፥ የወለጋ አማሮች ማህበር ከጋሻ አማራ ጋር በመተባበር

Source: Link to the Post

Leave a Reply