You are currently viewing መቅደላ ከአፋፉ ላይ ጩኸት በረከተ፣ ..የሴቱን አናውቅም፣ወንድ አንድ ሰው ሞተ” አባ ታጠቅ የተወለደባት ጥር 6 !!! ከዛሬ 203 ዓመት በፊት ጥር 6/1811ዓ.ም ጎንደር-ቋራ ተወለዱ፡፡ .

መቅደላ ከአፋፉ ላይ ጩኸት በረከተ፣ ..የሴቱን አናውቅም፣ወንድ አንድ ሰው ሞተ” አባ ታጠቅ የተወለደባት ጥር 6 !!! ከዛሬ 203 ዓመት በፊት ጥር 6/1811ዓ.ም ጎንደር-ቋራ ተወለዱ፡፡ .

መቅደላ ከአፋፉ ላይ ጩኸት በረከተ፣ ..የሴቱን አናውቅም፣ወንድ አንድ ሰው ሞተ” አባ ታጠቅ የተወለደባት ጥር 6 !!! ከዛሬ 203 ዓመት በፊት ጥር 6/1811ዓ.ም ጎንደር-ቋራ ተወለዱ፡፡ .

Source: Link to the Post

Leave a Reply