You are currently viewing በምንጃር ሸንኮራ ወረዳ አረርቲ የቴክኒክ እና ሙያ ማሰልጠኛ ተቋም ውስጥ ተጠልለው በከፋ ችግር ለሚገኙ ከአማራ ተኮር ፍጅት ለተረፉ ወገኖቻችን መደገፍ ለምትፈልጉ የጋራ አካውንት ከፍተዋል:_…

በምንጃር ሸንኮራ ወረዳ አረርቲ የቴክኒክ እና ሙያ ማሰልጠኛ ተቋም ውስጥ ተጠልለው በከፋ ችግር ለሚገኙ ከአማራ ተኮር ፍጅት ለተረፉ ወገኖቻችን መደገፍ ለምትፈልጉ የጋራ አካውንት ከፍተዋል:_…

በምንጃር ሸንኮራ ወረዳ አረርቲ የቴክኒክ እና ሙያ ማሰልጠኛ ተቋም ውስጥ ተጠልለው በከፋ ችግር ለሚገኙ ከአማራ ተኮር ፍጅት ለተረፉ ወገኖቻችን መደገፍ ለምትፈልጉ የጋራ አካውንት ከፍተዋል:_ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 1000430646455 ኡመር ሲራጅ፣ እቴነሽ ጌታሁን፣ ዘሪሁን ስንለው

Source: Link to the Post

Leave a Reply