You are currently viewing በሸዋ የይፋት ካራ ቆሪ ጀግኖች ጀግናውን አርበኛ ዘመነ ካሴን  በተግባር አከበሩ። ዘመነ ካሴ ከጎንህ ነን በማለት በአደባባይ ወጥተው አለኝታቸውን ገልፀዋል። ሸዋ ይፋት!

በሸዋ የይፋት ካራ ቆሪ ጀግኖች ጀግናውን አርበኛ ዘመነ ካሴን በተግባር አከበሩ። ዘመነ ካሴ ከጎንህ ነን በማለት በአደባባይ ወጥተው አለኝታቸውን ገልፀዋል። ሸዋ ይፋት!

በሸዋ የይፋት ካራ ቆሪ ጀግኖች ጀግናውን አርበኛ ዘመነ ካሴን በተግባር አከበሩ። ዘመነ ካሴ ከጎንህ ነን በማለት በአደባባይ ወጥተው አለኝታቸውን ገልፀዋል። ሸዋ ይፋት!

Source: Link to the Post

Leave a Reply