You are currently viewing በኃይል አንድ ላይ ከሰበሰቡ በኋላ በጥይ'ት ተኩሰው ገደሏቸው'//ትጥቃችን' ፈተን ለኦነግ መጫዎቻ አንሆንም ያሉ ሚሊሾች– ነሀሴ 2 https://youtu.be/ykWkJ-7ZuQk

በኃይል አንድ ላይ ከሰበሰቡ በኋላ በጥይ'ት ተኩሰው ገደሏቸው'//ትጥቃችን' ፈተን ለኦነግ መጫዎቻ አንሆንም ያሉ ሚሊሾች– ነሀሴ 2 https://youtu.be/ykWkJ-7ZuQk

በኃይል አንድ ላይ ከሰበሰቡ በኋላ በጥይ’ት ተኩሰው ገደሏቸው’//ትጥቃችን’ ፈተን ለኦነግ መጫዎቻ አንሆንም ያሉ ሚሊሾች– ነሀሴ 2 https://youtu.be/ykWkJ-7ZuQk

Source: Link to the Post

Leave a Reply