You are currently viewing “በአምናው ሰልፍ መቅረት ላይ የተለየ አቋም አለን” (የወጣቶችና ጎልማሶች ማኅበራት ኅብረት (ጥምቀት ተመላሾች)

“በአምናው ሰልፍ መቅረት ላይ የተለየ አቋም አለን” (የወጣቶችና ጎልማሶች ማኅበራት ኅብረት (ጥምቀት ተመላሾች)

Source: Link to the Post

Leave a Reply