You are currently viewing በእስር ላይ ከምትገኘው አስቴር (ቀለብ) ስዩም ቤተሰብ ጋር የተደረገ ቆይታ መርዳት ለምትፈልጉ 10000 18 73 61 05  በለጠ ጌትነት  (የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ) https://youtu….

በእስር ላይ ከምትገኘው አስቴር (ቀለብ) ስዩም ቤተሰብ ጋር የተደረገ ቆይታ መርዳት ለምትፈልጉ 10000 18 73 61 05 በለጠ ጌትነት (የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ) https://youtu….

በእስር ላይ ከምትገኘው አስቴር (ቀለብ) ስዩም ቤተሰብ ጋር የተደረገ ቆይታ መርዳት ለምትፈልጉ 10000 18 73 61 05 በለጠ ጌትነት (የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ) https://youtu.be/2AfRQskKQp8?t=60

Source: Link to the Post

Leave a Reply