You are currently viewing ‹በዛሬዋ ኢትዮጵያ ዐማራ የሚወክለው መንግሥት እንደሌለ ተገንዝቦ ተደራጅቶ ህልውናውን ማስከበር ይኖርበታል። › ሞረሽ ወገኔ የአማራ ድርጅት https://youtu.be/eAVWHw5oUpE

‹በዛሬዋ ኢትዮጵያ ዐማራ የሚወክለው መንግሥት እንደሌለ ተገንዝቦ ተደራጅቶ ህልውናውን ማስከበር ይኖርበታል። › ሞረሽ ወገኔ የአማራ ድርጅት https://youtu.be/eAVWHw5oUpE

‹በዛሬዋ ኢትዮጵያ ዐማራ የሚወክለው መንግሥት እንደሌለ ተገንዝቦ ተደራጅቶ ህልውናውን ማስከበር ይኖርበታል። › ሞረሽ ወገኔ የአማራ ድርጅት https://youtu.be/eAVWHw5oUpE

Source: Link to the Post

Leave a Reply