You are currently viewing ተፈቷል! ፓስተር ቢንያምም ከሰበር ሰሚ ችሎት በፊት አሁን ከመሸ ከወኅኒ ቤት መፈታቱ ተሰምቷል።

ተፈቷል! ፓስተር ቢንያምም ከሰበር ሰሚ ችሎት በፊት አሁን ከመሸ ከወኅኒ ቤት መፈታቱ ተሰምቷል።

ተፈቷል! ፓስተር ቢንያምም ከሰበር ሰሚ ችሎት በፊት አሁን ከመሸ ከወኅኒ ቤት መፈታቱ ተሰምቷል።

Source: Link to the Post

Leave a Reply