You are currently viewing ተፈቷል! ፓስተር ቢንያም ከሰበር ሰሚ ችሎት በፊት አሁን ከመሸ ከወኅኒ ቤት መፈታቱ ተሰምቷል።

ተፈቷል! ፓስተር ቢንያም ከሰበር ሰሚ ችሎት በፊት አሁን ከመሸ ከወኅኒ ቤት መፈታቱ ተሰምቷል።

ተፈቷል! ፓስተር ቢንያም ከሰበር ሰሚ ችሎት በፊት አሁን ከመሸ ከወኅኒ ቤት መፈታቱ ተሰምቷል።

Source: Link to the Post

Leave a Reply