You are currently viewing አስቸኳይ መረጃ !! በአሁኑ ሰዐት የአፋኙ መንግስት ወታደሮች ፋኖ አርበኛ ዘመነ ካሴን አፍኖ ለመውሰድ ሰባታሚት ማረሚያ ቤት ከበዋል ። የባህር ዳር እና አካባቢው ህዝብ ወደ ሰባታሚት ትመም…

አስቸኳይ መረጃ !! በአሁኑ ሰዐት የአፋኙ መንግስት ወታደሮች ፋኖ አርበኛ ዘመነ ካሴን አፍኖ ለመውሰድ ሰባታሚት ማረሚያ ቤት ከበዋል ። የባህር ዳር እና አካባቢው ህዝብ ወደ ሰባታሚት ትመም…

አስቸኳይ መረጃ !! በአሁኑ ሰዐት የአፋኙ መንግስት ወታደሮች ፋኖ አርበኛ ዘመነ ካሴን አፍኖ ለመውሰድ ሰባታሚት ማረሚያ ቤት ከበዋል ። የባህር ዳር እና አካባቢው ህዝብ ወደ ሰባታሚት ትመም ፤ከአርበኛው ጎን ሁን ።የሚዋረደው አማራነት ነው ። ተነስ!! ተነሽ!! የአማራ ወጣቶች ማህበር ባህር ዳር

Source: Link to the Post

Leave a Reply