You are currently viewing ከአማራ ወጣቶች ማህበር በሸዋ የቀረበ ጥሪ  ለተከበረው የሰው ልጅ በሙሉ ማህበሩ የነበሩበትን በርካታ የቤት ስራዎች  ቆም ብሎ አስቦ ከዚህ በፊት ይስተዋሉ የነበሩ ደካማ ጎኖችን አስወግዶ አዲ…

ከአማራ ወጣቶች ማህበር በሸዋ የቀረበ ጥሪ ለተከበረው የሰው ልጅ በሙሉ ማህበሩ የነበሩበትን በርካታ የቤት ስራዎች ቆም ብሎ አስቦ ከዚህ በፊት ይስተዋሉ የነበሩ ደካማ ጎኖችን አስወግዶ አዲ…

ከአማራ ወጣቶች ማህበር በሸዋ የቀረበ ጥሪ ለተከበረው የሰው ልጅ በሙሉ ማህበሩ የነበሩበትን በርካታ የቤት ስራዎች ቆም ብሎ አስቦ ከዚህ በፊት ይስተዋሉ የነበሩ ደካማ ጎኖችን አስወግዶ አዲሱ የማህበሩ ኮሚቴ ስራውን በተጠናከረ መልኩ እየሰራ ይገኛል። ብለዋል::

Source: Link to the Post

Leave a Reply