You are currently viewing ከአዲስ አበባ ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክ/ከተማ ወረዳ 15 ተክለ ሀይማኖት ቤተ ክርስቲያን አካባቢ ከቴሌው ጀምሮ የአማራዎች ብሎም ከኦሮሞ ውጭ የሌሎች ኢትዮጵያዊያን ቤት በኃይል እየፈረሰ ነው!_ጥ…

ከአዲስ አበባ ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክ/ከተማ ወረዳ 15 ተክለ ሀይማኖት ቤተ ክርስቲያን አካባቢ ከቴሌው ጀምሮ የአማራዎች ብሎም ከኦሮሞ ውጭ የሌሎች ኢትዮጵያዊያን ቤት በኃይል እየፈረሰ ነው!_ጥ…

ከአዲስ አበባ ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክ/ከተማ ወረዳ 15 ተክለ ሀይማኖት ቤተ ክርስቲያን አካባቢ ከቴሌው ጀምሮ የአማራዎች ብሎም ከኦሮሞ ውጭ የሌሎች ኢትዮጵያዊያን ቤት በኃይል እየፈረሰ ነው!_ጥር 23/2015 https://youtube.com/live/DCpolfBOXko?feature=share

Source: Link to the Post

Leave a Reply