You are currently viewing ከዚህ በታች ስማቸው የተዘረዘረው የሕዝብ ተወካዮች ም/ቤት አባላት ናቸው፡፡ ሰ.አሜሪካ:- ሰኔ 16/2014 ዓ.ም                    አሻራ ሚዲያ እነዚህ አባላት ለህሊናቸው፣ ለህዝ…

ከዚህ በታች ስማቸው የተዘረዘረው የሕዝብ ተወካዮች ም/ቤት አባላት ናቸው፡፡ ሰ.አሜሪካ:- ሰኔ 16/2014 ዓ.ም አሻራ ሚዲያ እነዚህ አባላት ለህሊናቸው፣ ለህዝ…

ከዚህ በታች ስማቸው የተዘረዘረው የሕዝብ ተወካዮች ም/ቤት አባላት ናቸው፡፡ ሰ.አሜሪካ:- ሰኔ 16/2014 ዓ.ም አሻራ ሚዲያ እነዚህ አባላት ለህሊናቸው፣ ለህዝብ፣ለህገ መንግስት ተገዥ እንዲሆኑ ይጠበቅ ነበር፡፡ … ከአብን ተወካዮች ውጭ ሌሎቹ ያሉት ነገር የለም 1 የተከበሩወ/ሮ ነጃት አህመድ 2 የተከበሩወ/ሮ አለሚቱ አበበ ኢቲሳ 3 የተከበሩወ/ሮ አዲሷ አሰፋ 4 የተከበሩአቶ አቅናው ካሙዙደ 5 የተከበሩወ/ሮ ፍቅር አባይ አናውጥ 6 የተከበሩወ/ሮ ወርቃሰሙ ማሞ መኮንን 7 የተከበሩወ/ሮ በየነች ደመቀ 8 የተከበሩወ/ሮ ኩመሌ ጋዲሳ 9 የተከበሩወ/ሮ ወርቅነሽ ጀማል አስፋዉ 10 የተከበሩወ/ሮ ጀነት ኢብራሂም ያዩ 11 የተከበሩ ዶ/ር ፈታህ መሀዲ 12 የተከበሩወ/ሮ ቲያ ሚዩ 13 የተከበሩአቶ ደበበ አድማሱ ይልማ 14 የተከበሩአቶ እንዳልካቸው አስራት 15 የተከበሩአቶ ሰይድ መሐመድ ሁሴን 16 የተከበሩ አቶ ሰይድ ኡስማን 17 የተከበሩወ/ሮ ጽጌ ደንቦባ 18 የተከበሩወ/ሮ ደብሪቱ ታደገ መንገሻ 19 የተከበሩአቶ ዳውድ መሐመድ ኑር 20 የተከበሩ አቶ መለስ መና 21 የተከበሩወ/ሮ አቡኔ አለም ተመስገን 22 የተከበሩወ/ሮ ነጃት ሀንደርሶ አደም 23 የተከበሩ አቶ እሱባለው መብራቱ 24 የተከበሩ አቶ በቀለ ፎሌ 25 የተከበሩ ወ/ሮ ሙሉነሽ ላምሬ 26 የተከበሩ ወ/ሮ ፈሪዳ ሸምሰዲን 27 የተከበሩ ወ/ሮ ሀያት ዮሴፍ መሀመድ 28 የተከበሩ ዶ/ር አብረሀም በርታ 29 የተከበሩ ወ/ሮ ከድር አዳም 30 የተከበሩ ወ/ሮ አሻ ያህያ ሻላ 31 የተከበሩ አቶ ጋሻያለው ገላ ገላዳ 32 የተከበሩ አቶ ሀሙድ ገአዝ መሀመድ 33 የተከበሩ ወ/ሮ ጀማነሽ ወ/ሚካኤል 34 የተከበሩ አቶ ከማል ሀሺ መሐመድ 35 የተከበሩ ወ/ሮ ኢሳ ቦሩ 36 የተከበሩ አቶ አብዱልጀወአድ መሀመድ 37 የተከበሩ ወ/ሮ ለጢፋ አባተ ማም 38 የተከበሩ ወ/ሮ ሮቢሌ ሂሪያኖ 39 የተከበሩ ወ/ሮ አራሬ ሞሲሳ 40 የተከበሩ ወ/ሮ እታፈራሁ ዘገየ 41 የተከበሩ አቶ ጀማል አሊይ መሀመድ 42 የተከበሩ አቶ አለሙ ጌታሁን ሲሳይ 43 የተከበሩ አቶ ለማ ተሰማ 44 የከበሩ ሲ/ር ጎይቲ ምንጭ 45 የተከበሩ አቶ መሐመድ ሀሰን አቡ 46 የተከበሩ ወ/ሮ አሲያ አብዱል ቃድር 47 የተከበሩ አቶ ኑርስዲን አብዱል msim 48 የተከበሩወ/ሮ ሸዊት ሻንካ 49 የተከበሩ አቶ ኢብራሂም uomer 50 የተከበሩ አቶ ሰለሞን ላሌ 51 የተከበሩ አቶ ዮሀንስ መስፍን ገበየሁ 52 የተከበሩ አቶ ሞጋ አባቡልጉ አባካቤ 53 የተከበሩ ወ/ሮ አያንቱ ጉተታ ፊጤ 54 የተከበሩ ወ/ሮ አስቴር ኬታ 55 የተከበሩ ወ/ሮ ፈትያ አህመድ 56 የተከበሩ ዶ/ር ስለሺ ስሬ 57 የተከበሩ አቶ ፍቃዱ ጋሻሎ መኖ 58 የተከበሩ አቶ ጉታ ላቶሬ 59 የተከበሩ ወ/ሮ ትግስት ታደለ 60 የተከበሩ አቶ እውነቱ አለነ 61 የተከበሩ ወ/ሮ አምሳል መንግስት አለሙ 62 የተከበሩ አቶ ክርስቲያን ታደለ 63 የተከበሩ አቶ አለሙ ጀንበሩ 64 የተከበሩ ዶ/ር አወቀ አምዛዬ 65 የተከበሩ ወ/ሮ ፈትያ አህመድ ኢብራሂም 66 የተከበሩ ወ/ሮ አዲስ አለማየሁ ቁምቢ 67 የተከበሩ ቢፍቱ መሀምድ ኢብሩ 68 የተከበሩ አቶ ኢያሱ ሳላ 69 የተከበሩ ወ/ሮ ፀሀይነሽ ገብሬ ወ/ሚካኤል 70 የተከበሩ ወ/ሮ አበቡ ደምሴ 71 የተከበሩ ወ/ሮ አሹ ገለልቻ አዳ 72 የተከበሩ አቶ መስፍን እርካበ መራጭ 73 የተከበሩ ወ/ሮ አሳል አማረ 74 የተከበሩ አቶ መሐመድ አህመድ አልዬ 75 የተከበሩ ወ/ሮ ሹሩቤ ገመዲ 76 የተከበሩ አቶ ከድር እድሪስ 77 የተከበሩ ዶ/ አቶ ስለሞን ሰካ 78 የተከበሩ አቶ መስፍን ዳኜ 79 የተከበሩ አቶ አሽኔ አሊቲን ቲቶይክ 80 የተከበሩ ወ/ሮ ፋንታዬ ለገሰ 81 የተከበሩ ዶ/ር አብርሀም አለማየሁ 82 የተከበሩ አቶ አዳሌ አዳ 83 የተከበሩ ወ/ሮ ራሔል ነገሮ 84 የተከበሩ ወ/ሮ ዛራ በፊቱ 85 የተከበሩ አቶ አብዱላሂ መሐመድ 86 የተከበሩ ዶ/ር ካይረዲን ተዘራ 87 የተከበሩ ዶ/ር ሐንጋሳ አህመድ ኢብራሂም 88 የተከበሩአቶ ሁልታዝ ካል አሰይ ቃሥም 89 የተከበሩ አቶ ሳህሉ ደራብሳ ሞሲሳ 90 የተከበሩ አቶ መርዕድ ዓማን ጉዬ 91 የተከበሩ አቶ ፋራህ መሀመድ ፉፋህ 92 የተከበሩ አቶ ዲታ ኑራ ቴሮ 93 የተከበሩ እ/ነር ኤልያስ መሀመድ ሳዲቅ 94 የተከበሩ ዶ/ር ደሣለኝ ወዳጆ 95 የተከበሩ ወ/ሮ አለምነሽ ገ/ማርያም ኢሞ 96 የተከበሩ ወ/ሮ መገርቱ መሀመድ ኢማን 97 የተከበሩ አቶ አቦሽ ሙስጠፋ ሙሣ 98 የተከበሩ ወ/ሮ መሠረት ካዊሶ ካዬ 99 የተከበሩ ወ/ሮ ሔያት ዩሱፍ ሙሀመድ 100 የተከበሩ ወ/ሮ አስቴር በሽር ፊጋ 101 የተከበሩ ወ/ሮ ሱመያ ደላላው 102 የተከበሩ ወ/ሮ ኢትዮጵያ ሸምበል 103 የተከበሩ አቶ አዲሱ ቃሚሶ ጋሪምንባ 104 የተከበሩ ዶ/ር ፋሪስ ደሊል የሱፍ 105 የተከበሩ አቶ ብርሃኑ ጎበና ያቤ 106 የተከበሩ ወ/ሮ ኢማና አብዱራህማን 107 የተከበሩ አቶ አብዱል ከሪም አቆብ አደም 108 የተከበሩ አቶ እስክንድር አሊ አሉላ 109 የተከበሩረ/ፕሮፌሠር ታደለ ቡርቃ ቡሻሻ 110 የተከበሩ አቶ ሀሰን ሼክ ዩሱፍ አብዱላሂ 111 የተከበሩ ወ/ሮ ሰዓዳ አማን 112 የተከበሩ አቶ አብዱል ፈታህ አብዱራህማን 113 የተከበሩ አቶ ጉሌድ አህመድ አሊ 114 የተከበሩ አቶ ሙሉቀን አድማሱ እምሩ 115 የተከበሩ ዶ/ር ዘውዱ ታደሰ ወንድምኩን 116 የተከበሩ አቶ መሃመድ ኑር አህመድ ሙሳ 117 የተከበሩ አቶ ብርሃኑ ሃንካራ ሐጢያ 118 የተከበሩ አቶ መሀመድ ሙሴ ጉራ 119 የተከበሩ ዶ/ር አብድረሺድ አብዱላሂ አህመድ 120 የተከበሩ አቶ ሀሰን አብዲ ወሌ 121 የተከበሩ አቶ ኢክራም ማህት 122 የተከበሩ ወ/ሮ አያን አሊ ሙሳ 123 የተከበሩ ዶ/ር ከማል መሀመድ 124 የተከበሩ አቶ ሙባረክ ኤሊያስ 125 የተከበሩ አቶ ኡስታዝ ካሚል 126 የተከበሩ አቶ ሳዲቅ አደም 127 የተከበሩ ወ/ሮ እያሩሳሌም ሌዊ 128 የተከበሩ የመንግስት ፀጋው 129 የተከበሩ ኢ/ ኢቢሳ ዩሱፍ 130 የተከበሩ ወ/ሮ መስከረም ሃይሉ 131 የተከበሩ ወ/ሮ ማርታ ለማ 132 የተከበሩ ወ/ሮ አረጋሽ ክፍሌ 133 የተከበሩ አቶ ዋቆ ቱፋ 134 የተከበሩ ወ/ሮ ማዕዛ ጥጋቤ 135 የተከበሩ አቶ ፈይሰል አደዋ 136 የተከበሩ ወ/ሮ ዘይነባ ኑራ 137 የተከበሩ ዶ/ር የሺመቤት ደመሴ 138 የተከበሩ ወ/ሮ ጫልቱ ማህመድ 139 የተከበሩ ወ/ሮ ኢፍራ ቶፊቅ 140 የተከበሩ ዶ/ር አዱኛ አህመድ 141 የተከበሩ ወ/ሮ አሚራ መሀመድ 142 የተከበሩ ወ/ሮ ደጅጥኑ አለነ 143 የተከበሩ አቶ ጋሻው ዳኘው 144 የተከበሩ ዶ/ር በለው ባዬ 145 የተከበሩ ስንታየሁ ጥላሁን አበበ 146 የተከበሩ ወ/ሮ ካባ መበራቱ 147 የተከበሩ ወ/ሮ ሉባባ ኢብራሄም 148 የተከበሩ ኡሜ አብድላ 149 የተከበሩ አቶ ተዋቸው አበበ ይመር 150 የተከበሩ ዶ/ር እሸቱ ከበደ 151 የተከበሩ ክንድዬ አይችሉህም 152 የተከበሩ ወ/ሮ ኢሳ ቦሩ 153 የተከበሩአቶ አዝመራ አኝደም 154 የተከበሩ ወ/ሮ ደስታ በፍቃዱ 155 የተከበሩ ወ/ሮ መሰረት ሀይሌ 156 የተከበሩ ዶ/ር ቅድስት ገ/ሀና 157 የተከበሩወ/ሮ ማዓዛ አሰፋ 158 የተከበሩአቶ ታሪኩ ዳባ 159 የተከበሩአቶ ተስፋሁን ሲሳይ መንግስቱ 160 የተከበሩዶ/ር ሄሊና አከለው 161 የተከበሩወ/ሮ ኤልሳቤጥ እጅጉ 162 የተከበሩወ/ሮ ፍታለፍ ፍታወቅ 163 የተከበሩወ/ሮ አልማዝ ወዳጆ 164 የተከበሩወ/ሮ ሚራጅ ዘኪያ 165 የተከበሩ ሀብተማርያም መኮንን 166 የተከበሩወ/ሮ ሉባባ ሰኢድ ለገሰ 167 የተከበሩወ/ሮ ውበቴ ታደገ ንብረት 168 የተከበሩ አቶ ጋሻው ዳኘው ላቀው 169 የተከበሩ ወ/ሮ መቅደስ ደስታ ጃድሬ 170 የተከበሩ አቶ አቤነዘር በቀለ አማረ 171 የተከበሩ ወ/ሮ አልማዝ አሣሌ 172 የተከበሩ አቶ መሀመድ ዩስፍ መአሊን 173 የተከበሩ ዶ/ር ኑራዘማን ጅብሪል ነገዋ 174 የተከበሩ አቶ አበረ አዳሙ ተፈሪ 175 የተከበሩ አቶ ወንደሰን አድማሴ 176 የተከበሩ ወ/ሮ ሙሂራ ሁሴን ሀሰን 177 የተከበሩ አቶ ነዚፍ ዝናብ አባሉሌላ 178 የተከበሩ ወ/ሮ ተስፋነሽ ወ/ማርያም አንጊ 179 የተከበሩ አቶ ተዋቸው አበበ ይመር 180 የተከበሩ ወ/ሮ ዘሪቱ ሽፈራው በየነ 181 የተከበሩ ወ/ሮ ውዳላት ምንወዩ ባይህ 182 የተከበሩ ዶ/ር አዱኛ ደበላ በቴ 183 የተከበሩ አቶ ተፈራ ታደሰ ጎዲ 184 የተከበሩ ፕሮፌሰር ገነነ ገደቡ ፈለሃ 185 የተከበሩ ዶ/ር ከበደ ገነቴ 186 የተከበሩ ወ/ሮ ነጃት ግርማ 187 የተከበሩ አቶ አሜ አብደላ 188 የተከበሩ አቶ አስቻለው አላምሬ 189 የተከበሩ አቶ ካሳሁ ጆቢር 190 የተከበሩ ወ/ሮ ኤልሳቤጥ እጅጉ 191 የተከበሩ ዶ/ር ሩቂያ አልዬ 192 የተከበሩ ወ/ሮ ታሪኬ ዳባ 193 የተከበሩ ረ/ፕ እንዳልካቸው ለሊሳ 194 የተከበሩ ወ/ሮ ደስታ በፍቃዱ 195 የተከበሩ አቶ አሰማኸኝ አስስ 196 የተከበሩወ/ሪት ጥሩአይነት ተመስገን 197 የተከበሩ አቶ አጉማሴ አንተነህ 198 የተከበሩ do/ር እሸቱ ተመስገን 199 የተክበሩአቶ ተፋዬ ባንጉ 200 የተክበሩ ተስፋነሽ ተፈራ 201 የተከበሩ ኪሚያ ጁንዲ 202 የተከበሩ ዶ/ር የሺመቤት መርሻ 203 የተከበሩ አቶ ነጋሽ ቡላላ 204 የተከበሩ አቶ ኢብራሄም ኡመር 205 የተከበሩ መሰረት ማሞ 206 የተከበሩ ዶ/ር አሼጦ ሆቢቾ 207 የተከበሩ ረ/ፕ ቡዛየሁ ደገፋ 208 የተከበሩ ወ/ሮ ፀሃይ በቀለ 209 የተከበሩ አቶ ተስፋሁን ሰመኝ 210 የተከበሩ አቶ አብረሃም አምሼ 211 የተከበሩ ዶ/ር ንጉሼ ገላው 212 የተከበሩ አቶ ካሊድ አባሚንጫ ሀጂ 213 የተከበሩ ወ/ሮ ባረጠማ ፍቃዱ 214 የተከበሩ ኩለኔ መሀመድ 215 የተከበሩአቶ ሹሚ አያኖ 216 የተከበሩአቶ ጆን አህመድ 217 የተከበሩአቶ አየለ ነገሪ 218 የተከበሩ ዶ/ር ሩቂያ ኡርጎ 219 የተከበሩ ወ/ ሮ ሀረገወይን ይመር 220 የተከበሩ ሀወ/ሮ የሺሀሳብ ፀጋዉ 221 የተከበሩ ኢተፋ ኢብሳ 222 የተከበሩ ወ/ሮ መሰረት ሽፈራዉ 223 የተከበሩ ወ/ሮ ይፍቱ ጉዲሳ 224 የተከበሩ ኡሜ አብድላ 225 የተከበሩ ረ/ፕ/ር እንዳልካቸው ሌሊሳ 226 የትከበሩ አቶ ጅምበር አያልነህ 227 የተከበሩ አቶ ፊይሰል ኦደዋ 228 የተከበሩ ወ/ሮ ምትአነሽ ጨለቀ አፀሮ 229 የተከበሩ አቶ ጌታነህ ልመንህ አበጋዝ 230 የተከበሩ አቶ ሱልጣን ኢብራሂም አባጊሣ 231 የተከበሩ ወ/ሮ አለምነሽ ብርሃኑ ኦብሳ 232 የተከበሩ ዶ/ር እሸቱ ከበደ ጊቾሮ 233 የተከበሩ አቶ አሊ በላቸው ባለ 234 የተከበሩ አቶ ገልሶ ዲልቦ ጎልጂ 235 የተከበሩ ወ/ሮ መብራት ባጫ 236 የተከበሩ ዶ/ር አሰለፈች ኩቼ ጎአ 237 የተከበሩ ወ/ሮ ፈይማ ጀማል አባሜጫ 238 የተከበሩ ወ/ሮ መሠረት ማዲሼ ኤቦ 239 የተከበሩ አቶ አጉ ደባን ገሶ 240 የተከበሩ አቶ አዲሱ ቃሚሶ ጋራመንባ 241 የተከበሩአቶ ታደሰ ጌጡ አለሙ 242 የተከበሩ አብዮት ደሳለኝ ይርካይ 243 የተከበሩ ደሳለኝ ኤርሶ ሀሰሶ 244 የተከበሩ ወ/ሮ መዐዛ አስማረ አብተው 245 የተከበሩ አቶ የሱወርቅ ታፈሰ ጎሹ 246 የተከበሩ አቶ እሸቱ ገ/ማርም 247 የተከበሩ ዶ/ር ታደሰ በዛ ገ/ፃዲቅ 248 የተከበሩ ወ/ሮ ዛህራ መሀመድ 249 የተከበሩ ወ/ሮ ራህመት አወል 250 የተከበሩ ወ/ሮ ሶስና ጌታሁን 251 የተከበሩ ወ/ሮ ማዕዛ አሰፋ 252 የተከበሩ ወ/ሮ አልማዝ ተመስገን 253 የተከበሩ ወ/ሮ ቢፍቱ ሀሰን 254 የተከበሩ ወ/ሮ ሉባባ ሉጂ 255 የተከበሩ አቶ ሀሰን አብዱ 256 የተከበሩ አቶ ሀ/ማሪያም መኮንን 257 የተከበሩ ወ/ሮ የዝና ሙላት 258 የተክበሩ ወ/ሮ ዝናነሽ ፀጋዬ 259 የተክበሩ ወ/ሮ ሰሚራ የሱፍ 260 የተክበሩ አይሻህ ሼክ አቡዱረማን 261 የተክበሩ ወ/ሮ ፈቲያ አህመድ 262 የተክበሩ አቶ ሀሰን ሀንፈሬ 263 የተክበሩ ወ/ሮ ከዲጃ ያሲን 264 የተክበሩ አቶ ተሾመ ዋሉ 265 የተክበሩ ዶ/ር የሺመቤት ደምሴ 266 የተክበሩ ወ/ሮ ኤልሳ መልኮ 267 የተከበሩ ወ/ሮ ገነት ከተማ 268 የተከበሩ አቶ ፍራኦል ኤዶሳ 269 የተከበሩ ወ/ሮ መብራት ባጫ 270 የተከበሩ ወ/ሮ ነኢማ ኡስማን 271 የተከበሩ ወ/ሮ ሰናይት አስራደው 272 የተከበሩ አቶ ጁሀድ ናስር አብዱ 273 የተከበሩ አቶ ተዋቸው አበበ ይመር 274 የተከበሩ አቶ አለሙ ዳምጠው 275 የተከበሩ ወ/ሮ ሰዋሰው ትዛዙ 276 የተከበሩ አቶ ፋሂማ አሊ 277 የተከበሩ ወ/ሮ ዘላለም ታደሰ አያሌ 278 የተከበሩ አቶ ክንድዬ አይችሉህም 279 የተከበሩ አቶ ፍቃዱ በድሉ 280 የተከበሩ አቶ ኡሳማ መሃመድ 281 የተከበሩ ወ/ሮ እታገኘሁ እሸቱ 282 የተከበሩ ወ/ሮ ዘውድነሽ ቱሉ 283 የተከበሩ ኢስተ/ ጥላሁን ታምራት 284 የተከበሩ ዶ/ር በለው ባዬ 285 የተከበሩ ወ/ሮ አለሚቱ አሰፋ 286 የተከበሩ አቶ ተስፋሁን ስመኘው 287 የተከበሩዶ/ር ሚልኪያስ አየለ 288 የተከበሩ ጃሚላ ሲምቢሮ 289 የተከበሩወ/ሮ ታፈሰች ሙለታ 290 የተከበሩወ/ሮ ቅድስት አርዓያ 291 የተከበሩ ወ/ሮ ቤተል መልካሙ አብዲሳ 292 የተከበሩአቶ ቶላ ሀይሉ 293 የተከበሩዶ/ር ማህተመ ሀይሌ 294 የተከበሩወ/ሮ አረጋሽ ሀይሌ ታቱ 295 የተከበሩአቶ ወንዶሰን አድማሴ 296 የተከበሩ ሉባባ ሰይድ 297 የተከበሩወ/ሮ የመንግስት ፀጋው ዋለልኝ 298 የተከበሩ ዶ/ር ሩቂያ አልዩ 299 የተከበሩ ወ/ሮ ፋጡማ አሊ 300 የተከበሩወ/ሮ ራህማት አወል 301 የተከበሩወ/ሮ ሱመያ ዳሰሰው ሞላ 302 የተከበሩወ/ሮ ገላኔ ቢቂላ 303 የተከበሩአቶ አህመድ ሀሰን መሀመድ 304 የተከበሩአቶ ጀማል አበጋዝj 305 የተከበሩወ/ሮ ፍሬው ተስፋዬ ኦዳይቴ 306 የተከበሩዶ/ር ቤተልሄም ላቀው 307 የተከበሩወ/ሮ ዛራ መሐመድ 308 የተከበሩ ወ/ሮ ማርታ ለማ 309 የተከበሩ ወ/ሮ ነቢያት ጥላሁን ጣአሚስ 310 የተከበሩ ዶ/ር ማስተዋል መኮንን 311 የተከበሩ ወ/ሮ ዘምዘም አህመድ ጃማ 312 የተከበሩ ወ/ሮ ትደነቅ ጎልዱ 313 የተከበሩ ዶ/ር ሞላ ፈለቀ ደስታ 314 የተከበሩ አቶ ዘላለም መላክ ቦጋለ 315 የተከበሩ ወ/ሮ ሊዲያ ጫላ አርጋታ 316 የተከበሩ ዶ/ር መሀመድ አህመድ ሙሣ 317 የተከበሩ ወ/ሮ የሕዝባለም ካሤ ይስማው 318 የተከበሩወ/ት ሲቲ ሬድዋን ባሣ 319 የተከበሩአቶ ሙላት ተላይነህ አስራቴ 320 የተከበሩ ወ/ሮ ገላኔ ቢቂላ 321 የተከበሩ ወ/ሪት ሀሊም ሀሰን መሀመድ 322 የተከበሩ አቶ ሙሉቀን አሰፋ ጀንበሩ 323 የተከበሩ ፕሮፌሰር ጌትነት ጀምበሩ 324 የተከበሩ አቶ ዝናዬ ነጋሽ ዘመዴ 325 የተከበሩ አቶ አጠና ጎበና ፉፋ 326 የተከበሩ ወ/ሮ ቢፍቱ ሀሰን 327 የተከበሩ ወ/ሮ ሰዋሰው ትዕዛዙ አባተ 328 የተከበሩ ወ/ሮ ገበያነሽ ግዛው የቦ 329 የተከበሩ ዶ/ር ቅድስት ገ/ሃና 330 የተከበሩ ወ/ሮ ለጠፋ ማሲምባ 331 የተከበሩ አቶ ሙስሊም ረሺድ 332 የተከበሩ አቶ አየለ ነገሬ 333 የተከበሩ አቶ አዳነ ማንዴ 334 የተከበሩ ወ/ሮ ሉባባ ኢብራሄም 335 የተከበሩ አቶ ኢተፋ ኤብሳ 336 የተከበሩ ወ/ሮ ደስታዬ ጥላሁን 337 የተከበሩ ወ/ሮ መሰረት ሃይሌ 338 የተከበሩ ወ/ሮ እታለፍ ፍታወቅ 339 የተከበሩ ወ/ሮ ታፈሰች ሙለታ 340 የተከበሩ አቶ ኤፍሬም ተሰማ 341 የተከበሩ ወ/ሮ ፀጋነሽ ጋመቶ 342 የተከበሩ ወ/ሮ አረጋሽ ክፍሌ 343 የተከበሩ ዶ/ር ደመቀ አጭሶ 344 የተከበሩ አቶ አዳነ ተሾመ ጌታሁን 345 የተከበሩወ/ሮ ጫልቱ መሐመድ 346 የተከበሩአቶ አባተ አረጋ 347 የተከበሩዶ/ር ደመቀ አጭሶ 348 የተከበሩ አፀደ ማሞ 349 የተከበሩአቶ በጋሻው ተክሉ 350 የተከበሩአቶ እጅጉ ምላሴ ገ/መስቀል 351 የተከበሩ ዘሙ ተስፋዬ 352 የተከበሩወ/ሮ አይሻ ብርሀኑ 353 የተከበሩደ/ር ማስተዋል መኮንን 354 የተከበሩወ/ሮ ብርቄ ባህሩ ሚኤራ 355 የተከበሩ ጀማል አበጋዝ 356 የተከበሩወ/ሮ መስከረም ሀይሉ 357 የተከበሩአቶ አልማዝ ተመስገን 358 የተከበሩ ፕሮፌሰር መሀመድ አብዶ 359 የተከበሩ አቶ ቆጭቶ ገ/እየሱስ ደናቶ 360 የተከበሩ ወ/ሮ የሺመካ ዋቀዮ 361 የተከበሩ አቶ ወንድሙ ግርማ ጣምራሽ 362 የተከበሩ ዶ/ር ከፈና ኢፋ ደለሳ 363 የተከበሩ ወ/ሮ እታፈራሁ ሞታ ቦጋለ 364 የተከበሩወ/ት ፋናዬ መለሠ ወልዴ 365 የተከበሩወ/ሮ ገዙ ምናዬ ቸኮል 366 የተከበሩአቶ ከድር ገና አብዱልቃድር 367 የተከበሩ አቶ ተስፋሁን ቦጋለ 368 የተከበሩ ወ/ሮ አይናለም ንጉሴ አሊ 369 የተከበሩ ረ/ፕሮፌሰር አዳሙ ቀንዓ ዳባ 370 የተከበሩ ስንታየሁ ጥላሁን አበበ 371 የተከበሩ ወ/ሮ ገነት ቤተጌራወርቅ 372 የተከበሩ ወ/ሮ ጫልቱ ውርጂ ቱካ 373 የተከበሩ አቶ ተውቦ ምህረት ሞላ 374 የተከበሩ ወ/ሮ ሀሊም መሀመድ አብዲ 375 የተከበሩ ወ/ሮ አዳነች ንሹራ ሰማጉ 376 የተከበሩ አቶ ባያብል ሙላቴ ፍትጉ 377 የተከበሩ ዶ/ር ፈቃደ መንግስቱ አሽሚ 378 የተከበሩ ወ/ት ወርቅነሽ መሀመድ ሄቢሶ 379 የተከበሩ ዶ/ር ገረመው ሁሉቃ አመኑ 380 የተከበሩ አቶ አለሳ መንገሻ ቦካ 381 የተከበሩ ወ/ሮ ሳዲያ ተማም ሽፋ 382 የተከበሩ አቶ መተማ ሚካ ጋልቶ 383 የተከበሩ አቶ አበባው ዳሰሰው ባያብል 384 የተከበሩ ዶ/ር አብዱልሰመድ ሁሴን አቦ © Aklilu habtewold ለፈጣንና አዳዲስ መረጃዎች የአይበገሬዎቹ ልሳን:- Youtube:- https://www.youtube.com/channel/UCPmgFzP2ZPmdGjHxXjigJaw Facebook:- https://www.facebook.com/asharamedia24 ቴሌግራም:- https://t.me/asharamedia24

Source: Link to the Post

Leave a Reply