You are currently viewing ከጠቅላይ ቤተክህነት በወቅታዊ ጉዳይ በጣም አስቸኳይ መግለጫ ስለሆነ በፍጥነት ሼር እናድርገው።ሊቃነ ጳጳሳትም እንደገና እየተሰበሰቡ ነው።

ከጠቅላይ ቤተክህነት በወቅታዊ ጉዳይ በጣም አስቸኳይ መግለጫ ስለሆነ በፍጥነት ሼር እናድርገው።ሊቃነ ጳጳሳትም እንደገና እየተሰበሰቡ ነው።

ከጠቅላይ ቤተክህነት በወቅታዊ ጉዳይ በጣም አስቸኳይ መግለጫ ስለሆነ በፍጥነት ሼር እናድርገው።ሊቃነ ጳጳሳትም እንደገና እየተሰበሰቡ ነው።

Source: Link to the Post

Leave a Reply