You are currently viewing ክተት አማራ ለህልውና! ልዩ  የድጋፍ ማሰባሰቢያ የቴሌቶን ዝግጅት ቅዳሜ ነሀሴ 8 ከምሽቱ አንድ ሰአት ጀምሮ አዘጋጅ: አለን የአማራ ማህበራት ጥምረት

ክተት አማራ ለህልውና! ልዩ የድጋፍ ማሰባሰቢያ የቴሌቶን ዝግጅት ቅዳሜ ነሀሴ 8 ከምሽቱ አንድ ሰአት ጀምሮ አዘጋጅ: አለን የአማራ ማህበራት ጥምረት

ክተት አማራ ለህልውና! ልዩ የድጋፍ ማሰባሰቢያ የቴሌቶን ዝግጅት ቅዳሜ ነሀሴ 8 ከምሽቱ አንድ ሰአት ጀምሮ አዘጋጅ: አለን የአማራ ማህበራት ጥምረት

Source: Link to the Post

Leave a Reply