You are currently viewing ወለጋ-በቶሌ ቀበሌ ጉትን ሰፈር ሙሉ ቤተሰብ በእሳት'/የቡድን መሳሪያ ይዘው የሽብር' ተግባር ሊፈጽሙ ሲሉ የተያዙ..ሰኔ 24 https://youtu.be/nV3UzmV48lg

ወለጋ-በቶሌ ቀበሌ ጉትን ሰፈር ሙሉ ቤተሰብ በእሳት'/የቡድን መሳሪያ ይዘው የሽብር' ተግባር ሊፈጽሙ ሲሉ የተያዙ..ሰኔ 24 https://youtu.be/nV3UzmV48lg

ወለጋ-በቶሌ ቀበሌ ጉትን ሰፈር ሙሉ ቤተሰብ በእሳት’/የቡድን መሳሪያ ይዘው የሽብር’ ተግባር ሊፈጽሙ ሲሉ የተያዙ..ሰኔ 24 https://youtu.be/nV3UzmV48lg

Source: Link to the Post

Leave a Reply