You are currently viewing ዛሬም በወለጋ አማራ ተጨፈጨ'ፈ'-ሰኔ 27 2014 ዓ/ም-በቄለም ወለጋ ዞን ሮብ ገበያ ወረዳ ለምለም በተባለ ቀበሌ https://youtu.be/ZWF6SFq7mmI

ዛሬም በወለጋ አማራ ተጨፈጨ'ፈ'-ሰኔ 27 2014 ዓ/ም-በቄለም ወለጋ ዞን ሮብ ገበያ ወረዳ ለምለም በተባለ ቀበሌ https://youtu.be/ZWF6SFq7mmI

ዛሬም በወለጋ አማራ ተጨፈጨ’ፈ’-ሰኔ 27 2014 ዓ/ም-በቄለም ወለጋ ዞን ሮብ ገበያ ወረዳ ለምለም በተባለ ቀበሌ https://youtu.be/ZWF6SFq7mmI

Source: Link to the Post

Leave a Reply