You are currently viewing #ዜና እረፍት የሻሸመኔ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን አገልጋይ የነበሩት ቄስ ሀረገወይን አርፈዋል፡፡ የሻሸመኔ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን አገልጋይ የነበሩት ቄስ ሀረገወይን በላይ በደረሰባቸው ከፍተኛ…

#ዜና እረፍት የሻሸመኔ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን አገልጋይ የነበሩት ቄስ ሀረገወይን አርፈዋል፡፡ የሻሸመኔ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን አገልጋይ የነበሩት ቄስ ሀረገወይን በላይ በደረሰባቸው ከፍተኛ…

#ዜና እረፍት የሻሸመኔ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን አገልጋይ የነበሩት ቄስ ሀረገወይን አርፈዋል፡፡ የሻሸመኔ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን አገልጋይ የነበሩት ቄስ ሀረገወይን በላይ በደረሰባቸው ከፍተኛ ድብደባ በሀዋሳ ህክምና ሲደረግላቸው ቢቆይም ዛሬ አርፈዋል፡፡

Source: Link to the Post

Leave a Reply