You are currently viewing #የስብሰባ ጥሪ:- በዩናይትድ ኪንግደም ለምትገኙ የአማራ ማህበረሰብ በሙሉ:_ የአማራ ህዝብን ሁለንተናዊ ዕረፍት በመንሳት ሀገር አልባ የማድረግ ዕቅድ ይዞ እየሰራ ያለውን ዘረኛ መንግስት በቃ…

#የስብሰባ ጥሪ:- በዩናይትድ ኪንግደም ለምትገኙ የአማራ ማህበረሰብ በሙሉ:_ የአማራ ህዝብን ሁለንተናዊ ዕረፍት በመንሳት ሀገር አልባ የማድረግ ዕቅድ ይዞ እየሰራ ያለውን ዘረኛ መንግስት በቃ…

#የስብሰባ ጥሪ:- በዩናይትድ ኪንግደም ለምትገኙ የአማራ ማህበረሰብ በሙሉ:_ የአማራ ህዝብን ሁለንተናዊ ዕረፍት በመንሳት ሀገር አልባ የማድረግ ዕቅድ ይዞ እየሰራ ያለውን ዘረኛ መንግስት በቃህ ለማለት በዩናይትግ ኪንግደም ለምትገኙ የአማራ ተወላጆች በሙሉ የህዝባዊ ውይይት ጥሪ ያቀርባል። የአማራ ጀግኖች አደራ ስራ አስፈፃሚ

Source: Link to the Post

Leave a Reply