You are currently viewing የቀድሞው ሀገር መጋቢ የአማራ ገበሬ ሰ ሰራሽ በሆነ መልኩ ተገፍቶ ረሀብተኛ ሆኗልና በምንችለው ሁሉ እንድረስለት! በአንድ ድምጽ “እኔም ለወገኔ!” ብለን ከሞት እንታደጋቸው። https://go…

የቀድሞው ሀገር መጋቢ የአማራ ገበሬ ሰ ሰራሽ በሆነ መልኩ ተገፍቶ ረሀብተኛ ሆኗልና በምንችለው ሁሉ እንድረስለት! በአንድ ድምጽ “እኔም ለወገኔ!” ብለን ከሞት እንታደጋቸው። https://go…

የቀድሞው ሀገር መጋቢ የአማራ ገበሬ ሰ ሰራሽ በሆነ መልኩ ተገፍቶ ረሀብተኛ ሆኗልና በምንችለው ሁሉ እንድረስለት! በአንድ ድምጽ “እኔም ለወገኔ!” ብለን ከሞት እንታደጋቸው። https://gofund.me/7f4831c8

Source: Link to the Post

Leave a Reply