You are currently viewing የአማራ ህዝባዊ ማህበራት ፎረም ጥሪ:- ህገመንግስታዊ መብታቸውን የተጠቀሙ ዜጎችን ማሰርና መደብደብ ወንጀል ነው !

የአማራ ህዝባዊ ማህበራት ፎረም ጥሪ:- ህገመንግስታዊ መብታቸውን የተጠቀሙ ዜጎችን ማሰርና መደብደብ ወንጀል ነው !

የአማራ ህዝባዊ ማህበራት ፎረም ጥሪ:- ህገመንግስታዊ መብታቸውን የተጠቀሙ ዜጎችን ማሰርና መደብደብ ወንጀል ነው !

Source: Link to the Post

Leave a Reply