You are currently viewing የእስር ዜና! የየኔታ ቲዩብ ጋዜጠኛ ገነት አስማማው  ከቢሮዋ በፖሊሶች ለጥያቄ ትፈለጊያለሽ ተብላ ተወስዳለች።

የእስር ዜና! የየኔታ ቲዩብ ጋዜጠኛ ገነት አስማማው ከቢሮዋ በፖሊሶች ለጥያቄ ትፈለጊያለሽ ተብላ ተወስዳለች።

የእስር ዜና! የየኔታ ቲዩብ ጋዜጠኛ ገነት አስማማው ከቢሮዋ በፖሊሶች ለጥያቄ ትፈለጊያለሽ ተብላ ተወስዳለች።

Source: Link to the Post

Leave a Reply