You are currently viewing የኬንያ ፍርድ ቤት የኮቪድ ክትባት አስገዳጅ መመሪያን አገደ – BBC News አማርኛ

የኬንያ ፍርድ ቤት የኮቪድ ክትባት አስገዳጅ መመሪያን አገደ – BBC News አማርኛ

የኬንያ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ያልተከተቡ ሰዎች በመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ውስጥ አገልግሎች እንዳያገኙ የሚከለክለውን የመንግስት መመሪያ አግዷል።

Source: Link to the Post

Leave a Reply