You are currently viewing ” የጋዜጠኞች የዘፈቀደ እስር እንቃወማለን ፤ የህግ የበላይነት ይከበር ” የመብቶች ዴሞክራሲ ዕድገት ማዕከል (ካርድ) እና 7 የተለያዩ ማህበራት በጋራ ባወጡት አጭር መግለጫ በጋዜጠኞች ላይ…

” የጋዜጠኞች የዘፈቀደ እስር እንቃወማለን ፤ የህግ የበላይነት ይከበር ” የመብቶች ዴሞክራሲ ዕድገት ማዕከል (ካርድ) እና 7 የተለያዩ ማህበራት በጋራ ባወጡት አጭር መግለጫ በጋዜጠኞች ላይ…

” የጋዜጠኞች የዘፈቀደ እስር እንቃወማለን ፤ የህግ የበላይነት ይከበር ” የመብቶች ዴሞክራሲ ዕድገት ማዕከል (ካርድ) እና 7 የተለያዩ ማህበራት በጋራ ባወጡት አጭር መግለጫ በጋዜጠኞች ላይ የዘፈቀደ እስር እየተፈፀመ መሆኑን በመግለፅ ድርጊቱን እንደሚቃወሙ ገልፀዋል። በመግለጨው ባለፉት 2 ሳምንታት 18 ጋዜጠኞች እና የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች በድንገተኛ ዘመቻ መታሰራቸውን አንስተው ፤ ጋዜጠኞች የህግ መተላለፍ ከተገኘባቸው እንደማንኛውም ዜጋ በፍትሃዊ የህግ ሂደት ተጠያቂ ሊሆኑ ይገባል ብለዋል። ነገር ግን በየጊዜው የሚደረጉ የጋዜጠኞች እስሮች በተደጋጋሚ የህግ አግባብ ሲጥሱ እየተስተዋለ ነው ሲሉ ገልጸዋል። አክለውም ፤ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን አዋጅ ሕግ 1238/2013 አንቀፅ 86/1 ” በመገናኛ ብዙሃን አማካኝነት የወንጀል ድርጊት በመፈፀም የተጠረጠረ ማንኛውም ሰው ወይም አካል በወንጀል ስነስርዓት ህግ ድንጋጌዎች መሰረት ለተጨማሪ ምርመራ በእስር እንዲቆይ ሳይደረግ ክሱ በቀጥታ በአቃቤ ህግ አማካኝነት ወደ ፍርድ ቤት መቅረብ አለበት ” ይላል ፤ ይሁንና የታሰሩ የመገናኛ ብዙሃብ ሰራተኞች ምንም ክስ ሳይመሰረትባቸው ፣ ለቅድመ ክስ ምርመራ በሚሰጥ ቀጠሮ በአስቸጋሪ ሁኔታ ከቤተሰብና ወዳጅ ጥየቃ ርቀው እንዲቆዩ እየተደረገ ነው ” ሲሉ አመልክተዋል። ይህ የህግ አግባብን ያልተከተለ አሰራር ፣ ለህግ የበላይነት ፣ ለሚዲያ ነፃነት ፣ ለጋዜጠኞች ደህንነት እና ለኢትዮጵያ ሰላም እና መረጋጋት አደጋ የሚፈጥር ስለሆነ አጥብቀን እናወግዛለን ብለዋል። የሚመለከታቸው አካላት በእስር ላይ የሚገኙ የመገናኛ ብዙሃን አካላት በአስቸኳይ ከእስር ተለቀው የህግ የበላይነት እንዲከበር ሲሉ በመግለጫቸው ጥሪ አቅርበዋል። አሻራ ሚዲያ ከዚህ በታች በተገለፀው መሠረት መጥሪያውም ለፖሊስ ደርሷል። ፍትህ ለታፈኑ ድምፆች !!!

Source: Link to the Post

Leave a Reply