You are currently viewing የ6 ልጆች አባት ታገቱ/ እነ አብሀት በተፈቱበት ምሽት ወያኔ በዋጃ ጥቃት* ሰንዝሯል- የጥር 3 ዜናዎች https://youtu.be/6dlDEar5V2o

የ6 ልጆች አባት ታገቱ/ እነ አብሀት በተፈቱበት ምሽት ወያኔ በዋጃ ጥቃት* ሰንዝሯል- የጥር 3 ዜናዎች https://youtu.be/6dlDEar5V2o

የ6 ልጆች አባት ታገቱ/ እነ አብሀት በተፈቱበት ምሽት ወያኔ በዋጃ ጥቃት* ሰንዝሯል- የጥር 3 ዜናዎች https://youtu.be/6dlDEar5V2o

Source: Link to the Post

Leave a Reply