You are currently viewing ጉራፈርዳ- ንጹሀንን ሲጨፈጭፉ ከርመው በይቅርታ ግቡ የተባሉ ነፍሰገዳዮች ለህዝብ ስጋት ሆነዋል! -ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ የአማራ ጥቃት* የተመለከተ ቃለመጠይቅ በቀጥታ የስልክ መስመር ቆይታ…

ጉራፈርዳ- ንጹሀንን ሲጨፈጭፉ ከርመው በይቅርታ ግቡ የተባሉ ነፍሰገዳዮች ለህዝብ ስጋት ሆነዋል! -ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ የአማራ ጥቃት* የተመለከተ ቃለመጠይቅ በቀጥታ የስልክ መስመር ቆይታ…

ጉራፈርዳ- ንጹሀንን ሲጨፈጭፉ ከርመው በይቅርታ ግቡ የተባሉ ነፍሰገዳዮች ለህዝብ ስጋት ሆነዋል! -ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ የአማራ ጥቃት* የተመለከተ ቃለመጠይቅ በቀጥታ የስልክ መስመር ቆይታ እናደርጋለን ይከታተሉት፡ ታህሳስ 25 2014 https://youtu.be/36Ru8097c7g

Source: Link to the Post

Leave a Reply