You are currently viewing ‹ፋኖን አፈርሳለሁ ብሎ የሚመጣ ቅድሚያ ይፈርሳል› አቶ ፈንታ ጫኔ ንጋቱ ፣አቶ ዝናቡ አሰፌ ፣አሊ አህመድ ሽፈራውና ወ/ሮ እርጎ ማሩ

‹ፋኖን አፈርሳለሁ ብሎ የሚመጣ ቅድሚያ ይፈርሳል› አቶ ፈንታ ጫኔ ንጋቱ ፣አቶ ዝናቡ አሰፌ ፣አሊ አህመድ ሽፈራውና ወ/ሮ እርጎ ማሩ

‹ፋኖን አፈርሳለሁ ብሎ የሚመጣ ቅድሚያ ይፈርሳል› አቶ ፈንታ ጫኔ ንጋቱ ፣አቶ ዝናቡ አሰፌ ፣አሊ አህመድ ሽፈራውና ወ/ሮ እርጎ ማሩ

Source: Link to the Post

Leave a Reply