You are currently viewing ♦ ” ወጣት ሴት በማፈን የሚጸና መንግስት አይኖርም ! ” አሻራ ሚዲያ ሰሜን አሜሪካ  ቲና በላይ Tina Belay ከባህር ዳር ማጎሪያ ቦታ አውጥተው ወደ ጋይንት በምትመለከቱት ባስ ወስደዋታ…

♦ ” ወጣት ሴት በማፈን የሚጸና መንግስት አይኖርም ! ” አሻራ ሚዲያ ሰሜን አሜሪካ ቲና በላይ Tina Belay ከባህር ዳር ማጎሪያ ቦታ አውጥተው ወደ ጋይንት በምትመለከቱት ባስ ወስደዋታ…

♦ ” ወጣት ሴት በማፈን የሚጸና መንግስት አይኖርም ! ” አሻራ ሚዲያ ሰሜን አሜሪካ ቲና በላይ Tina Belay ከባህር ዳር ማጎሪያ ቦታ አውጥተው ወደ ጋይንት በምትመለከቱት ባስ ወስደዋታል። የገረመኝ ነገር የክልሉ ትልቁ እስር ቤት(ማረሚያ) ሰባታሚት እያለ ያፈኗቸውን ልጆች ጋይንት፣ ደብረ ታቦር እና አዲስ ዘመን በየምድብ ከፋፍለው የወሰዱበት ምክንያት አልገባኝም ። ወጣት ሴት በማፈን የሚጸና መንግስት አይኖርም !! Via,Tesfaye Woldesilassie

Source: Link to the Post

Leave a Reply