Dhugaa Bal’ina Bosona Keenyaa

Bosonni addunyaadhaaf barbaachisaadha jechuun hubachiisuuf yaaluun Sonbi ilma namaatiif barbaachisaadha jechuun barsiisuuf akka yaaluuti.Barbaachisummaa biqilootaa Daa’imummaa irraa eegaluun barachaa guddannus manca’ina bosonaa garuu akka ummataatti hanbisuu utuu hindanda’in hammentaan qabeenya bosonaa gadi aanaa akka ta’e odeeffannoowwan jiran nimul’isu.Dhaabbanni Nyaataa Addunyaa(FAO)…

Source: Link to the Post

Leave a Reply