Qaamolee carraa barumsaa biyya alaa nimijeesina jedhaniin namootiin heddu gowwomfamaa jiraachuun ibsame

Heyyama seera qabeessa itu hinqabaatin carraa barumsaa akka argattan taasifna qaamooleen jedhan magaalatti kessatti yaroodhaa gara yarootti lakkofsii isaanii dabalaa dhufuu isaafi dargaggootagowwomsaamaallaqa guddaa kanfalchiisa jiraachuu isaanii namootiin komii qaban Addis Maaladaatti himaniiru.Dhaabbileen kun Eejansiijedhanii akka of waamanis komii dhiyeesitonni…

Source: Link to the Post

Leave a Reply